Giá trị của đạo đức Nho giáo trong thời đại ngày nay\

Sách cung cấp những vấn đề cốt lõi trong tư tưởng Nho giáo và những ảnh hưởng của nó trong cuộc sống hiện nay

Lưu vào:
Tác giả chính: Lê, Tịnh (dịch)
Đồng tác giả: Tần, Tại Đông (chủ biên)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2014
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 299.5 Gi-100t
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn