Quyền lực tri thức trong tư tưởng chính trị của Alvin Toffler\

Trên lập trường macxit và nguyên tắc duy vật biện chứng, toàn diện, cuốn sách đi sâu phân tích vấn đề quyền lực tri thức như mọt hạt nhân tiến bộ trong tư tưởng của A.Toffler, và bước đầu cho thấy việc tiếp thu tinh hoa tri thức thế giới vận dụng vào thực tiễn của Đảng ta trong công cuộc đổi mới....

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Lý, Hoàng Ánh (chủ biên)
Đồng tác giả: Ông, Văn Năm (chủ biên)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2013
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 320.5 Qu603l
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn