Ngô Gia Tự tiểu sử

Sách tìm hiểu, nghiên cứu về cuộc đời và sự nghiệp cách mạng sáng chói của đồng chí Ngô Gia Tự-một nhà lãnh đạo xuất sắc của Đảng và cách mạng Việt nam đã cống hiện trọn đời cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc.

Lưu vào:
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2013
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 959.703 Ng450g
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn