Đảng Cộng sản Việt Nam và tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề dân tộc\

Sách tập hợp các văn kiện của Đảng cộng sản Việt Nam và các bài viết của chủ tịch Hồ Chí Minh về vấn đề dân tộc được trình bày thành hai phần: các văn kiện của Đảng về vấn đề dân tộc; tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề dân tộc qua đó thấy được chính sách nhất quán của Đảng và Nhà nước ta về bình đẳng, đ...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Giàng, Seo Phử (chủ biên)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2013
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 324.2597 Đ106c
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn