Regards sur la fraude fiscale\

Tài liệu trình bày các hình thái trốn lậu và gian lận thúê; các yếu tố dẫn tới hình thành sự trốn lậu thúê; các giải pháp đấu tranh và xét xử

Lưu vào:
Tác giả chính: Loic Cadiet
Đồng tác giả: Erik Neveu
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:French
Xuất bản : Paris: Economica, 1986
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 332.09 R201a
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn