Việt Nam một thiên lịch sử

Sách khái quát lịch sử Việt Nam từ thời đồ đá đến khi giải phóng miền Nam thống nhất đất nước 1975 và thời kỳ xây dựng cuộc sống mới

Lưu vào:
Tác giả chính: Nguyễn, Khắc Viện
Đồng tác giả: Nguyễn, Khắc Phê (sưu tầm), Nguyễn, Thị Nhất (sưu tầm)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Khoa học xã hội, 2007
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 959.7 V308n
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn