Lịch sử biên niên Đảng cộng sản Việt Nam: Đảng lãnh đạo sự nghiệp đấu tranh giành chính quyền và thành lập Nhà nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa (1930 - 1945). Tập 2

Về quá trình xây dựng, bổ sung và hoàn chỉnh đường lối cách mạng giải phóng dân tộc của Đảng từ Cương lĩnh đầu tiên đến NQ BCHTW tháng 5/1941, với thắng lợi rực rỡ của CM tháng Tám và thành lập nước Việt Nam DCCH

Lưu vào:
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2008
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 324.2597 L302s
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn