Học thuyết Mác và con đường cách mạng Việt Nam

Tập hợp các công trình nghiên cứu khoa học về chủ nghĩa Mác - Lênin gồm: Bản chất khoa học, cách mạng của học thuyết Mác; Vận dụng, sáng tạo và phát triển học thuyết Mác ở Việt Nam trong điều kiện mới

Lưu vào:
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2008
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 320.531 H419t
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Checked outHạn: 09-08-2009 00:00  Gọi tài liệu này về