The new State of the World Atlas: A Pluto project\

Tập sách gồm 50 bản đồ, hình vẽ mầu có chú giải chỉ rõ sự thay đổi nhanh chóng của thế giới, giới thiệu các số liệu về chính trị, kinh tế của toàn cầu; tình trạng về tài chính, Chính phủ, xã hội và môi trường của các nước trên thế giới...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Michael Kidron
Đồng tác giả: Ronald Segal
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Xuất bản : London: Simon & Schuster, 1991
Phiên bản:xb.lần thứ 4
Chủ đề:
Map
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 959.7012 N207s
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn