The polities of London: Đời sống chính trị ở London: Quản lý một thành phố không thể kiểm soát:Governing an ungovernable City

Đánh giá tổng hợp về bối cảnh chính trị của London: Phía sau những thành công và thất bại của các nhà chính trị là những vấn đề về cơ cấu chính trị đang diễn ra, cũng nêu lên sự hạn chế về quyền lực của các cấp chính quyền và sự phân cấp rối ren...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Travers,Tony
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : New York: Palgrave Macmillan, 2004
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 346.02 P428-i
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn