Power: Quyền lực :Quan điểm cơ bản:A radical view

Phân tích khái niệm về quyền lực, so sánh các quan điểm 1 chiều, 2 chiều, 3 chiều. Mối liên quan giữa quyền lực, tự do và lý trí. Nêu các cuộc tranh luận về quyền lực 3 chiều

Lưu vào:
Tác giả chính: Lukes, Stiven
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : New York: Palgrave Macmillan, 2005
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 320 P435e
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn