An introduction to Sustainable dovelopment: Về phát triển bền vững

Bàn về phát triển bền vững như là mục tiêu chính sách cơ bản của các thể chế gồm định nghĩa, những khó khăn trong quá trình phát triển, các hoạt động, đời sống nông thôn bền vững, đời sống đô thị. Đánh giá sự phát triển bền vững tại các nước đang phát triển...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Elliott, Jennifer A.
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : London; New York: Routledge, 2006
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 338.9 I-311t
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn