The ories and practices of development: Lý thuyết và thực tiễn của sự phát triển

Gồm định nghĩa sự phát triển, học thuyết phát triển cổ điển và mới, cấu trúc luận, chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa Mác, các xu hướng phát triển văn hóa xã hội, mối liên quan giữa học thuyết phát triển với môi trường và toàn cầu hóa...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Willis, Katie
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : London; New York: Routledge, 2005
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 335.41 O-434-i
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn