Environmental Management and development: Quản lý môi trường và sự phát triển

Nêu định nghĩa bản chất và vai trò việc quản lý môi trường trong quá trình phát triển tại các nước đang phát triển; việc quản lý các nguồn tài nguyên như nước, khí quyển, đất đai, nông nghiệp thực phẩm; Biện pháp, công cụ và kỹ thuật quản lý môi trường...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Barrow, C.J.
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : London; New York: Routledge, 2005
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!
Tóm tắt:Nêu định nghĩa bản chất và vai trò việc quản lý môi trường trong quá trình phát triển tại các nước đang phát triển; việc quản lý các nguồn tài nguyên như nước, khí quyển, đất đai, nông nghiệp thực phẩm; Biện pháp, công cụ và kỹ thuật quản lý môi trường
Mô tả vật lý:276tr., 24cm