Femitnist perspectives on child Law: Triển vọng quyển phụ nữ trên cơ sở luật trẻ em

Tập tiểu luận nghiên cứu mối quan hệ phức tạp giữa trẻ em, giới tính và luật, quan hệ giữa người lớn và trẻ em, địa vị người mẹ, trẻ em bị thất lạc, trách nhiệm làm cha mẹ, bạo lực gia đình, luật giáo dục, giáo dục giới tính, quyền trẻ em...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : London; Sydney: Canvendish Publishing Ldt, 2000
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 346 F202-i
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn