Global economic prospects and the developing countries: Triển vọng kinh tế toàn cầu và các nước đang phát triển

Về triển vọng của các nước đang phát triển trong môi trường quốc tề thay đổi nhanh chóng và một số bài học hội nhập của thế kỷ 19; Ảnh hưởng của nền sản xuất toàn cầu hóa đối với các nước này; sự điều chỉnh trong tự do hóa thương mại về giá cả, thị trường lao động, đầu tư cá nhân và những vấn đề chí...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Washington, D.C.: the world bank, 1997
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 330.91 Gl418a
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn