Quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin về văn hóa

Nghiên cứu quan điểm của CN Mac-Lênin về nguốn gốc, bản chất, chức năng, vai trò của văn hóa; về một số lĩnh vực như văn hóa trong lãnh đạo chính trị, xây dựng con người - đạo đức ; phát triển giáo dục, văn học, nghệ thuật

Lưu vào:
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2008
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 306.01 Qu105đ
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn