Giá trị cơ bản về tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh

Nêu những vấn đề lý luận và thực tiễn về một số nội dung chính của giá trị đạo đức cách mạng theo tư tưởng Hồ Chí Minh bao gồm vai trò, vị trí, chuẩn mực, những nguyên tắc, tấm gương đạo đức cách mạng, tính thiết thực của việc học tập đạo đức Hồ Chí Minh...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Trần, Quang Nhiếp
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Công an nhân dân, 2008
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 335.4346 Gi-100t
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn