Australian public policy and economic vulnerability: A comparative and historical perspective\

Sách nghiên cưú về bối cảnh lịch sử, xã hội và kinh tế để hình thành ý tưởng chính sách công cộng của úc, so sánh hệ thống với các chính sách công cộng khác ở các nước tư bản phát triển; nguyên nhân và hậu quả của các nhược điểm kinh tế...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Francis G. Castles
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Xuất bản : Sydney: Allen, 1988
Chủ đề:
úc
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 320.6 A111s
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn