Văn kiện đại hội Đảng thời kỳ đổi mới và hội nhập

Gồm các báo cáo chính trị, cương lĩnh, chiến lược và phương hướng nhiệm vụ đã được thông qua tại các kỳ Đại hội của Đảng

Lưu vào:
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2008
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!
Tóm tắt:Gồm các báo cáo chính trị, cương lĩnh, chiến lược và phương hướng nhiệm vụ đã được thông qua tại các kỳ Đại hội của Đảng
Mô tả vật lý:735tr