Tác động của kinh tế thị trường và hội nhập kinh tế quốc tế đối với quốc phòng, an ninh ở Việt Nam

Sách trình bày tính tất yếu của quá trình phát triển kinh tế thị trường và hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam; những tác động của kinh tế thị trường và hội nhập kinh tế quốc tế đối với quốc phòng, an ninh; đề xuất giải pháp đẩy mạnh phát triển kinh tế kết hợp với tăng cường tiềm lực quốc phòng,...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Nguyễn, Văn Ngừng
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2009
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 355.033 T101đ
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn