Vấn đề điều chỉnh chức năng và thể chế của Nhà nước dưới tác động của toàn cầu hoá

Trình bày tóm lược về toàn cầu hóa và những tác động của toàn cầu hóa đến vấn đề điều chỉnh chức năng và thể chế nhà nước; Bàn về chức năng nhà nước từ phương diện lịch đại và đồng đại, thể chế nhà nước và vai trò của nó đối với phát triển; Phác họa những nét chính của các thể chế nhà nước hỗ trợ, h...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Phạm, Thái Việt
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Khoa học xã hội, 2008
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 321 V121đ
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn