Khái lược lịch sử Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh (1919 - 2006)

Sách phản ánh thành quả của Cách mạng Tháng Tám năm 1945, thắng lợi vĩ đại của hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, những thành tựu to lớn mà đất nước ta đã đạt được trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và công cuộc đổi mới của đất nước, của nhân dân ta trong thời đại...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2009
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 959.704 Kh103l
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn