Triết học Mác - Lênin với việc xác định con đường và động lực đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam hiện nay

đánh giá vai trò của triết học Mác Lênin trong việc xác định con đường và động lực đi lên CNXH ở Việt Nam thời gian qua từ năm 1986 đến nay; đề xuất những giải pháp chủ yếu nhằm phát huy vai trò của triết học Mác Lênin trong giai đoạn hiện nay...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Nguyễn, Thế Kiệt (chủ biên)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2009
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 320.5322 Tr308h
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Checked outHạn: 05-10-2013 00:00  Gọi tài liệu này về