Hồ Chí Minh - Từ Pác Bó đến Ba Đình

Sách ghi lại những hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong giai đoạn 1941-1945-giai đoạn có tính bước ngoặt trong lịch sử dân tộc; giới thiệu các trích đoạn hồi ký của một số đồng chí lãnh đạo cao cấp, lão thành cách mạng đã được sống, hoạt động bên cạnh Chủ tịch Hồ Chí Minh giai đoạn này...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Đỗ, Hoàng Linh (biên soạn)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2009
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 959.704 H450c
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn