Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa - Lý luận và thực tiễn

Gồm 43 bài viết về những vấn đề chung và việc hoàn thiện thể chế của nền kinh tế thị trường

Lưu vào:
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2009
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!
Tóm tắt:Gồm 43 bài viết về những vấn đề chung và việc hoàn thiện thể chế của nền kinh tế thị trường
Mô tả vật lý:759tr.