Cương lĩnh và chiến lược của Đảng cộng sản Việt Nam từ năm 1930 đến nay

Bao gồm các văn kiện về cương lĩnh và chiến lược nói chung cũng như cụ thể hoặc mang tính chiến lược của Đảng cộng sản Việt Nam

Lưu vào:
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2009
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 324.2597 C561l
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn