Constitution of the State of California annotated

Bản hiến pháp được thông qua 7-5-1879 thay thế cho hiến pháp gốc năm 1849 và được sửa đổi, bổ sung các điều khoản và được thông qua ở cuộc tổng tuyển cử bang ngày 7-11-1972

Lưu vào:
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Xuất bản : California: Bancroft-Whitney, 1974
Chủ đề:
law
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 342.02 C430s
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn