Labor code annotated of the state of California

Bộ luật lao động quy định các vấn đề về người làm thuê, lương bổng, bồi thường, giờ làm việc và sức khỏe của người lao động; vấn đề bảo hiểm xã hội, lao động nữ; an toàn lao động, mối quan hệ lao động với các ngành nghề khác như công nghiệp, nông nghiệp...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Xuất bản : California: Bancroft-Whitney, 1991
Chủ đề:
law
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 344 L100-o
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn