Giới và lồng ghép giới với hoạt động của Quốc hội

Trình bày những vấn đề chung về giới và bình đẳng giới, phân tích khái quát và thực trạng về bình đẳng giới ở VN; Vai trò, trách nhiệm của Quốc hội đối với vấn đề này; kỹ năng lồng ghép giới trong hoạt động của Quốc hội

Lưu vào:
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2009
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 305.3 Gi-462v
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn