Văn kiện Đảng về phát triển công nghiệp

Tập hợp các bài viết, phát biểu của Chủ tịch Hồ Chí Minh và các đồng chí lãnh đạo mang tính chỉ đạo chủ trương, định hướng chính sách phát triển công nghiệp trong suốt quá trình lịch sử từ năm 1955

Lưu vào:
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2009
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 324.2597 V115k
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn