Hồ Chí Minh toàn tập. Tập 2: 1924 - 1930

Bao gồm những tác phẩm của Hồ Chủ tịch từ 11/1924 đến đầu 19530 truyền bá CNCS vào Đông Dương, chuẩn bị cho việc thành lập chính Đảng của giai cấp công nhân để lãnh đạo cách mạng Việt Nam

Lưu vào:
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2009
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 959.704 H450c
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn