Hồ Chí Minh toàn tập. Tập 5: 1947 - 1949

Bao gồm những tác phẩm, bài nói, bài viết của Hồ Chủ tịch từ đầu 1947 đến cuối 1949 phản ánh sâu sắc tư tưởng, đường lối chiến lược, sách lược của Đảng và của Bác trong giai đoạn đầu của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2009
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 959.704 H450c
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn