Hồ Chí Minh toàn tập. Tập 6: 1950 - 1952

Bao gồm những bài nói và viết của Hồ Chủ tịch từ 1/1/1950 đến 12/1952 thể hiện tư tưởng, chủ trương, hoạt động rộng lớn của Người về đối nội, đối ngoại để lãnh đạo toàn dân đẩy mạnh cuộc kháng chiến

Lưu vào:
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2009
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 959.704 H450c
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn