Hồ Chí Minh toàn tập. Tập 9: 1958 - 1959

Gồm những tác phẩm, bài viết, bài nói, điện văn, thư từ, tuyên bố của Chủ tịch Hồ Chí Minh từ 1958 đến cuối 1959 thể hiện sâu sắc quan điểm và chủ trương đường lối của Bác trong việc lãnh đạo nhân dân thực hiện những nhiệm vụ thời kỳ khôi phục và cải tạo kinh tế...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2009
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 335.4346 H450c
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn