Hồ Chí Minh toàn tập. Tập 10: 1960 - 1962

Gồm những tác phẩm, bài viết, bài nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh từ 1/1960 đến 12/1962 thể hiện tập trung tư tưởng của Bác trên tất cả các lĩnh vực của sự nghiệp xây dựng CNXH ở miền Bắc, đấu tranh thống nhất nước nhà và các vấn đề quốc tế...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2009
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 335.4346 H450c
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn