Financial code annotated of the state of California: Adopted May 15, 1951 with amendments through the 1988 session of the 1987-1988 legislature

Bộ luật này in lại Bộ luật tài chính của bang California ban hành năm 1951, có sửa đổi thông qua tại kỳ họp năm 1988 của cơ quan lập pháp khóa 1987-1988. Bộ luật gồm 40501 điều, in thành 3 tập, quy định các liên hiệp tín dụng, hiệp hội về tiền tiết kiệm, ngân quỹ cho hưu trí, ngân sách cho phát triể...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Xuất bản : California: Bancroft-Whitney, 1989
Chủ đề:
law
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 346.794 F311a
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn