Tìm hiểu di sản lý luận của các nhà kinh điển chủ nghĩa Mác - Lênin

Nêu một số luận điểm về kinh tế, quản lý nhà nước, công tác nghiên cứu khoa học, tư tưởng lý luận và xây dựng Đảng

Lưu vào:
Tác giả chính: Trần, Thị Kim Cúc
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2009
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 320.5322 T310h
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn