Lý luận và thực tiễn về thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội

Về nền kinh tế thời kỳ quá độ lên CNXH, kinh tế thị trường định hướng XHCN, hội nhập kinh tế quốc tế, phát triển kinh tế gắn với phát triển kinh tế xã hội

Lưu vào:
Tác giả chính: Vũ, Văn Phúc
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2009
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 330.9597 L600l
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn