Một số quan điểm của Đảng và Nhà nước Việt Nam về tôn giáo

Trình bày một số quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước Việt Nam về tôn giáo qua các giai đoạn từ 1930 đến trước đổi mới và từ đổi mới đến nay

Lưu vào:
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2009
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 322.109 M458s
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn