Federal Income Taxation of Individuals: Hornbook Series\

Sách hướng dẫn về công tác thúê thu nhập cá nhân ở Hoa kỳ, giới thiệu các khái niệm cũng như điều khoản về thu nhập, trình bày lịch sử, chính sách, cấu trúc thúê thu nhập cá nhân, giải thích ai bị đánh thúê và bản chất của thúê thu nhập, phân tích kế toán thúê, sự lập kế hoạch thúê, cũng như các điề...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Daniel Q. Posin
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Xuất bản : Minnesota: West, 1993
Phiên bản:xb.lần thứ 2
Chủ đề:
law
USA
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 343.052 F201e
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn