Văn kiện Đảng về phát triển kinh tế trong thời kỳ đổi mới

Bao gồm các văn kiện Đại hội, Nghị quyết, chỉ thị, kết luận của BCH Trung ương, Ban Bí thư... trong khoang thời gian từ Đại hội VI đến Đại hội X

Lưu vào:
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2009
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 324.2597 V115k
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn