C.Mác, V.L. Lênin với chủ nghĩa xã hội trong thời đại ngày nay

Về chủ nghĩa Mác - Lênin và chủ nghĩa Mác phương Tây; Quan điểm dự báo và thể nghiệm của chủ nghĩa Mác - Lênin về CNXH; chủ nghĩa Mác - Lênin trong thời đại hiện nay

Lưu vào:
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Sự thật, 2009
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!
Tóm tắt:Về chủ nghĩa Mác - Lênin và chủ nghĩa Mác phương Tây; Quan điểm dự báo và thể nghiệm của chủ nghĩa Mác - Lênin về CNXH; chủ nghĩa Mác - Lênin trong thời đại hiện nay
Mô tả vật lý:519tr.