Communist Party of Viet Nam 7th National Congress

Sách tập hợp các văn kiện gồm báo cáo và cương lĩnh chính trị của Đại hội Đảng Cộng sản Việt nam lần thứ 7, tháng 6-1991

Lưu vào:
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Xuất bản : Hà Nội: Ngoại văn, 1991
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: Unknown
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn