Phát triển văn hoá Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020: Những vấn đề phương pháp luận

Bao gồm khái niệm văn hóa và sự phát triển; sự phát triển văn hoá Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020; nền tảng để xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc là chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh; vai trò của văn hóa đối với phát triển...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2009
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 306.09 Ph110t
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn