Tôn giáo - Quan điểm, chính sách đối với tôn giáo của Đảng và Nhà nước Việt Nam hiện nay

Nhìn lại quá trình nhận thức qua chủ trương, chính sách cũng như sự đổi mới về tôn giáo của Đảng và Nhà nước trong tiến trình cách mạng Việt Nam

Lưu vào:
Tác giả chính: Nguyễn, Đức Lữ
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Chính trị - Hành chính, 2009
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!
Tóm tắt:Nhìn lại quá trình nhận thức qua chủ trương, chính sách cũng như sự đổi mới về tôn giáo của Đảng và Nhà nước trong tiến trình cách mạng Việt Nam
Mô tả vật lý:336tr.