Văn kiện Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá X: Hội nghị lần thứ ba, tư, năm, sáu, bảy và chín

Bao gồm toàn văn những văn kiện Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá X lần thứ ba, tư, năm, sáu, bảy và chín được công bố từ 2006 đến 2009

Lưu vào:
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2009
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 324.4346 V115k
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn