T­ư duy lý luận cuả đảng ta về đổi mới giáo dục quốc phòng trong tình hình hiện nay: Sách chuyên khảo

Trình bày những quan điểm của Đảng, Nhà nước và Chính phủ về đường lối xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng ý thức bảo vệ tổ quốc XHCN trong thời kỳ mới

Lưu vào:
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2009
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 324.2597 T550d
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn