Nhà nước trong hệ thống chính trị ở Việt Nam hiện nay

Trình bày những vấn về địa vị chính trị - pháp lý của Nhà nước Việt Nam với tư cách là thành tố quan trọng và là trung tâm của hệ thống chính trị; Thực trạng về tổ chức và hoạt động bộ máy nhà nước và định hướng xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN của nhân dân VN...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Lê, Minh Quân
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2010
Phiên bản:Lần thứ 2
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 320.1 Nh100n
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn