Histoire des institutions et des regimes politique de la France de 1789 a nos jours\

Sách giới thiệu lịch sử hình thành và phát triển của các chính thể cộng hòa Pháp từ cách mạng tư sản 1789 đến nay, nêu lên những bài học kinh nghiệm qua các thời đại và việc tiếp thu những kinh nghiệm đó trong thể chế cộng hòa thứ V hiện nay...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Jean-Jacques Chevallier
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:French
Xuất bản : Paris: Dalloz, 1991
Phiên bản:xb.lần thứ tám
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 342.44 H313t
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn